AZ EUROCERT STRATÉGIÁJA

Stratégiánk ügyfeleinkkel való hosszú távú, magas szakmai színvonalú együttműködés. Figyelemmel kísérjük az irányítási rendszerek szabványosítása terén jelentkező fejlődést, ennek függvényében fejlesztjük tevékenységünket, szélesítjük szolgáltatásunk palettáját.
 

AZ EUROCERT MŰKÖDÉSI POLITIKÁJA

Az EUROCERT Kft felső vezetése elkötelezte magát, hogy az MSZ EN ISO/IEC 17021-1 szabvány szerinti irányítási rendszert működtet, alkalmazva a további kapcsolódó szabványokat (pl.:ISO/IEC TS 17021-2, ISO/IEC TS 17021-3), IAF, EAC és NAH előírásokat is.

Az EUROCERT Minősítő és Tanúsító Kft. stratégiai céljait ügyfelei igényeinek és a tevékenységére vonatkozó szabályok maximális kielégítésével kívánja elérni. A hazai gazdasági és szakmai élet ismerete, a nemzetközi és nemzeti auditálási, tanúsítási előírások és elvek betartása biztosítják a tanúsítási tevékenység magas színvonalát és hosszú távú kölcsönösen előnyös együttműködést ügyfeleinkkel az irányítási rendszereik tanúsításában. Ügyfeleink a nemzetközi akkreditálási szabályokon alapuló tanúsításaink segítségével fejleszthetik irányítási rendszereiket, ezen keresztül javíthatják gazdasági eredményeiket, piaci pozíciójukat. Az EUROCERT felső vezetősége tudatában van a pártatlanság jelentőségének, ennek megfelelően kezeli az érdek- összeférhetetlenséget azaz pártatlanságot és biztosítja az objektivitást az irányítási rendszerek tanúsítási tevékenységében.

 

Tevékenységünkre vonatkozó alapelveink a következők:

- az ügyfél tevékenységét figyelembe vevő szakmai megalapozottságú tanúsítás,

- az etikai követelmények teljes-körű betartása,

- az auditálási-tanúsítási tevékenységünk pártatlan végzése,

- a bizalmas ügykezelésen, kölcsönös felelősség vállaláson és a nyíltságon alapuló együttműködés az ügyfeleinkkel,

- ügyfeleink visszajelzéseinek figyelembe vétele működésünk fejlesztésében,

- munkatársaink magas szintű tudása és elhivatottsága.

- objektív döntéshozatal,

- akkreditált és nem akkreditált státuszú tanúsítás azonos minőséggel végezve,

- audittal kapcsolatos feljegyzések jogszabály és szabvány követelmények szerinti megőrzése.

Személyzetünk minőségi munkáját biztosítja:

- az auditorokra vonatkozó alapelvek (etikus magatartás, tisztességes beszámolás, kellő szakmai gondosság, függetlenség, bizonyítékokon alapuló megközelítés) érvényesülése,

- a munkatársak felkészültsége és felelősségvállalása,

- a rendszeres szakmai továbbképzés,

- tevékenységük vezetői és szakmai ellenőrzése, értékelése és fejlesztése,

- az ügyvitel informatikai fejlesztése.

 

A fenti tényezők együttes érvényesülése biztosítja az EUROCERT pozitív arculatát.

 

Céljaink elérése érdekében tevékenységünkre kialakítjuk, működtetjük, és állandóan fejlesztjük minőségirányítási rendszerünket. Biztosítjuk, hogy működési politikánkat szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják, és hogy munkatársaink tudatában legyenek tevékenységük fontosságának és céljaink elérésében játszott szerepüknek. Elvárjuk, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon ismereteik napra készen tartása, valamint a kezdeményezés folyamataink folyamatos fejlesztésére, szolgáltatási palettánk vevői igényeken alapuló szélesítésére. Céljainkat a vezetőségi átvizsgálás keretében határozzuk meg, illetve értékeljük teljesítésüket.

 

Az EUROCERT Kft GDPR politikája:

 

Adatvédelmi politika

 

Az EUROCERT csak a tanúsítási folyamat fenntartásához szükséges személyes (illetve bizonyos tekintetben üzleti titoknak minősíthető) adatokat gyűjt és kezel. A tanúsítási folyamat lezárulása után az érdekmúlásig, illetve az „egyéb” jogszabályoknak megfelelő ideig tárol.

 

Kategóriáink:

Partner adatok.

- A szervezet neve, technikai elérhetősége, tevékenységével kapcsolatos információk.

- Kontakt személy neve, beosztása, elérhetősége.

- A tanúsítási folyamatban résztvevő személyek nevei (pl. jelenléti ív).

 

Munkatársak adatai.

- A tanúsítási folyamat és annak pénzügyi rendezéséhez szükséges adataik.

 

Adatvédelmi elveink:

Mindkét kategóriára jellemző, hogy szerződéses (megbízásos ) jogviszony alapján történhet az adatok kezelése.

 

A kategóriákba tartozó adatokat (beleértve a szervezetek üzleti titoknak minősülő adatait is) harmadik félnek csak törvényi fenyegetettség illetve hatósági kényszer esetén adunk át. Ilyen esetekben fenntartjuk a jogot, hogy az átadásról az érintettet értesítsük.

 

Az adatok védelme:

Az adatok biztonságának megőrzéséhez „egy normál irodától elvárható” védelemi szintet alkalmazunk – a kockázatok figyelembe vételével -, amelyet rendszeresen átvizsgálunk. (Kritériumok: bizalmasság, rendelkezésre állás, sértetlenség. Területek: fizikai-, személyi-, papíralapú-, informatikai-, katasztrófák elleni védelem.)

 

Kompetenciával rendelkező személyek:

Ügyvezető igazgató: az adatvédelmi politika és a védelmi rendszer kialakítása.

Irodavezető: az adatok kezelése.

 

Figyelembe vett szabályozók:

- EU 2016/679 rendelet (GDPR)

- MSZ ISO/IEC 27001 (szabvány)

 Utolsó frissítés: 2023-12-13 18:33:33

Copyright © 2018 EUROCERT Kft. | NAH által akkreditált tanúsító!