Hírek, aktualitások

Június 26.-án részt vettünk a KSZGYSZ rendezésében megtartott Akkreditálási Világnap workshop-on.


Június 20.-án részt vettünk a 2024. évi ESG Summit konferencián. Sok kiváló civil, közösségi, környezetel kapcsolatos kezdeményezéssel, gyakorlattal ismerkedtünk meg.


NIS2 – Miről is van szó?

A NIS jelentése: Network and Information Systems, azaz hálózati és információs rendszerek. A NIS, illetve a NIS2 irányelvek ennek a biztonságáról szólnak.

Az EU 2016-ban adta ki a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész EU-ban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelvét, a 2016/1148 irányelvet (a NIS irányelvet). 2022-ben jelent meg az EU 2022/2555 irányelve (a NIS2 irányelv) az EU egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot megkövetelő intézkedésekről, valamint a 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv. Ennek betartása és alkalmazása minden tagállam számára kötelező, az irányelvben meghatározott kötelezettségek átültetésével nemzeti jogszabályokba és megkövetelésével az érintett vállalatoktól.

A NIS2 irányelv előírja a hálózati és informatikai kibervédelmi eszközök megfelelő biztonsági szempontú tanúsítási rendszerének kialakítását, valamint az informatikai rendszereket használó vállalatok (az érintett vállalatok) számára az információbiztonsági rendszereik kialakításának kötelezettségét, amelynek megfelelő kibervédelmi szintjét egy központi hatóság általi auditokon kell tudniuk igazolni. Ehhez a NIS2 irányelv meghatározza a kibervédelmet felügyelő nemzeti hatóság jogállását és feladatkörét, a hálózati és informatikai termékek biztonsági tanúsításának szintjét és követelményeit, valamint akibervédelmirendszert kötelezően használó – érintett vállalatok – érintettségének követelményeit, valamint feladataikat és információbiztonsági követelményeiket.

A fentieket az utóbbi időben előfordult nemzetközi és hazai események is igazolják, például:

1, Franciaországban egy fontos kórház informatikai rendszere nem rendelkezett napra kész vírusvédelemmel – támadás után napokra leállt a kórház szolgáltatása, életmentő műtéteket sem tudtak végezni.

2, Görögországban ivóvíz szolgáltató cég munkatársai mozifilmet töltöttek le a céges informatikai rendszeren keresztül – „kék halál” lett az eredménye. Több napig 600 ezer ember ivóvíz ellátását lajtos kocsikkal kellett megoldani.

Ennek a NIS2 irányelvnek a hazai jogszabálya a 2023. évi XXIII. törvény a kibervédelmi tanúsításról és a kibervédelmi felügyeletről (kibertan.tv.).

Az érintett vállalatok és feladataik

A NIS2-ben való érintettség meghatározása:

 

A NIS2 kibervédelmi rendszer kapcsolata más információbiztonsági szabványokkal

A NIS2 követelményei (figyelembe véve a 2024 év elején közreadott munkaverzió tartalmát, ami még nem a végleges követelmény) összehasonlítva pl. a nemzetközi ISO/IEC 27001 információbiztonsági irányítási rendszer szabvánnyal, következő megállapítások adja:

A NIS2 – mint jogi követelmény, – saját végrehajtási rendeletben határozza majd meg a saját maga által számonkérendő kontrollokat, amelyek megfelelését csak a saját auditon bemutatottak alapján fogadja el. Egy már meglévő információbiztonsági irányítási rendszer akkreditált tanúsító általi megfelelésének bemutatása nem válthatja ki a kibervédelmi auditot.

Azonban, ha egy vállalat az információbiztonsági irányítási rendszerét pl. az ISO/IEC 27001 szabvány (vagy valamely arra épülő másik iparági szabvány) alapján építi ki, odafigyelme az IT biztonsági kontrollok NIS2-ben elvárt részletességű kialakítására, akkor azzal egy olyan rendszert kap, aminek menedzselését, fenntartását és fejlesztését hatékonyabban tudja menedzselni, és a technikai kontrollok meglétét könnyebben tudja majd igazolniaz elvégzendő NIS2 kibervédelmi auditon. (További előny, hogy a piaci kapcsolatokban az ügyfelek felé az akkreditáltan tanúsított információbiztonsági irányítási rendszer nagyobb megbízhatóságot, és ezek által marketing előnyt jelent.)

 

Melyek az aktuális határidők és kapcsolódó feladatok?

Az EUROCERT Kft ISO/IEC 27001 szerinti tanúsítása, NIS2 követelmények figyelembe vételével megfelelő segítséget ad a NIS2 követelmények teljesítéséhez.

Dr. Horváth Zsolt

06 70 4198599      horvathzs@infobiz.hu

Oláh Péter  

06309320694

  1. 06.06.

Renewable Energy Directive (RED, RED II)

A megújulóenergia-irányelv módosítására irányuló javaslat – egyéb jogalkotási javaslatok mellett – 
közvetlen válasz volt az EU éghajlati átalakulásának energiaközpontú vonatkozásaira,
amelyeket a „Fit for 55” csomag körvonalaz. A 2021. július 14-én bemutatott „Fit for for Az 55'-es csomag célja,
hogy az EU éghajlat- és energiaügyi jogszabályi keretét hozzáigazítsa a klímasemlegesség 2050-ig
történő elérésére irányuló ambiciózus célhoz. Ezen túlmenően, 2030-ra az üvegházhatást okozó gázok
nettó kibocsátását legalább 55%-kal csökkenti az 1990-es szinthez képest.
Cégünket már nemzetközi nagy vállalat és hazai főhatóság is megkereste ezen szakmai követelmények alkalmazása
tárgyában.

Ennek keretében foglalkozunk "AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/2001 IRÁNYELVE (2018. december 11.)
a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról" irányelvvel és az EN 16325+A1
GUARANTIES OF ORIGIN RELATED TO ENERGY - GUARANTIES OF ORIGIN FOR ELECTRICITY SZABVÁNNYAL.

 


Az EUROCERT Kft aktívan részt vesz az ESG - (Environmental környezeti/, Social /társadalmi/ és Governance /irányítási/ angol szavak rövidítése - rendszerek munkáiban.

Több cégnél tanulmányoztuk (pl.: Knorr Brense) a rendszert és segítettük megérteni a vonatkozó EU és hazai elvárásokat (2023. CVIII törvény).


A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (International Standard Organization ISO) ez év februárjában a következő kiegészítést adta ki a 9001, 14001, 45001, és 27001 szabványokhoz:

"AMENDMENT 1: Climate action changes

4.1
Add the following sentence at the end of the subclause:
The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.
4.2
Add the following note at the end of the subclause:
NOTE
Relevant interested parties can have requirements related to climate change"

"4.1
 Adja hozzá a következő mondatot az alpont végéhez:
 A szervezetnek meg kell határoznia, hogy az éghajlatváltozás releváns kérdés-e.
 4.2
 Adja hozzá a következő megjegyzést az alpont végéhez:
 JEGYZET
Az érintett feleknek az éghajlatváltozással kapcsolatos követelményei lehetnek."

Kérjük partnereinket a fenti kiegészítés átgondolására, s ahol alkalmazható kérjük a rendszer kiegészítését.


A 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet a pénzügyi biztosíték, céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól 2024.01.01-től lép hatályba és úgy rendelkezik, hogy az adott gazdálkodó szervezet tevékenysége által okozott, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében kell környezetvédelmi biztosítást kötni, a kormányrendeletben meghatározottak alapján.

Ezen rendelettel kapcsolatos kérdésekben (is) kérem hívjanak, megpróbálunk segíteni.


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) 2023. 11. 06.-i Fórum a Nemzeti Fenntartahósági Fejlődési Keretstratégia című konferencián és együttgondolkodáson aktívan vettünk részt. Többek között jeleztük, hogy a hazai akkreditáltságú környezetirányítási rendszerek (valamint MIR és MEBIR) szélesebb körű, nagyobb számú tanúsítása hozzájárulna a stratégia megvalósításához.


Az MSZ EN ISO/IEC 27001:2023 szabványra való átállásunk sikeresen lezárult - a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálásával tanúsítjuk ezen szabványnak való megfelelőséget 2023 novemberétől.


1/2023 ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS AZ ÚJ INFOBIZ SZABVÁNYRA ÁTÁLLÁSRÓL

Az utasítás, állásfoglalás célja:

 Az EUROCERT Kft által lefolytatott MSZ EN ISO/IEC 27001:2023 szabványra való átállás pontosítása.

 1.Átállás időzítése:

 A régi szabvány 2025. október 31.-én lejár. A három éves átállási időszak alatt a régi szabvány szerint 2024. október 31.-ig lehet tanúsítani, azzal a feltétellel, hogy az a konkrét tanúsítvány érvényét veszti 2025. október 31.-ig. Az adott tanúsítvány három éves érvényessége visszaáll az idő közben elvégzett felügyeleti auditon történő átállással.

  1. Átállás plusz időigénye:

Az átállás megújító vagy felügyeleti auditon történhet.

Az átállásnak plusz időigénye lehet. Ezt az igény teljesülhet a dokumentum átvizsgálás fél napos meghosszabbításával és a helyszíni audit kb. 10 százalékos megnyújtásával szervezhető.

 3. Átállás szakmai tartalma:

Az átállás szakmai követelményeit az IAF MD:2022 számú szabályzata (lásd IAF honlap) határozza meg.

https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_26_Transition_requirements_for_ISOIEC_27001-2022_09082022.pdf

 Főbb változások:

„Az ISO/IEC 27001:2022 nem teljesen átdolgozott kiadás. Fő változásai a következők:• Az A. melléklet hivatkozások az ISO/IEC 27002:2022 szabvány vezérlőelemeire, amely tartalmazza az ellenőrzés címére és ellenőrzésére vonatkozó információkat;• A 6.1.3 c) pont megjegyzései szerkesztőileg átdolgozásra kerülnek, beleértve a törlést isellenőrzési célok és az „információbiztonsági ellenőrzés” használata az „ellenőrzés” helyébe;

• A 6.1.3 d) pont szövege a potenciál kiküszöbölése érdekében átrendeződik1. megjegyzés: Az első két elem az ISO/IEC 27001:2013/AMD1:2022 szabványból származik, az utolsó elem pedig az ISO/IEC 27001:2013/COR 2:2015.2. megjegyzés: A régi kiadáshoz képest az ISO/IEC 27002:2022 szabványban szereplő vezérlőelemek száma csökken 114 vezérlőelemről 14 mondatban 93 vezérlőelemre 4 mondatban. Az ISO/IEC vezérlőelemekhez 27002:2022, 11 vezérlő új, 24 vezérlő összevonásra került a meglévő vezérlőkből, és 58 a vezérlők frissülnek. Sőt, az ellenőrzési struktúra felülvizsgálja, amely bevezeti az „attribútumot” és a „cél” minden egyes vezérlőelemhez, és többé nem használja az „objektív” kifejezést a vezérlőelemek egy csoportjához.3. megjegyzés: Az ISO/IEC 27001:2013/COR 1:2014 az A. melléklethez kapcsolódik, és átfedésben van az ISO/IEC-vel27001:2013/AMD1:2022.”

 Áttérés szabályok:

 „1) A CAB az áttérési auditot a következővel együtt végezheti el: felügyeleti audit, újratanúsító audit vagy a külön audit.2) Az áttérési ellenőrzés nem csak a dokumentum felülvizsgálatára támaszkodik, különösen a technológiai kontrollokra terjedjen ki.3) Az áttérés auditjának ki kell terjednie, de nem kizárólagosan a következőkre:• az ISO/IEC 27001:2022  gap analízisre, valamint az ügyfél ISMS-ének módosításának szükségessége;• az alkalmazhatósági nyilatkozat (SoA) aktualizálása;• ha alkalmazható a kockázatkezelési terv frissítése;• az ügyfelek által választott új és megváltoztatott kontrollok megvalósítása és eredményessége „4) A CAB az átmeneti auditot távolról is lefolytathatja, ha biztosítja az átállási ellenőrzési célok teljesülését.

  1. Az új szabvánnyal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet az alábbi cikkekre:

https://infobiz.hu/images/Publikaciok/Minoseg_es_Megbizhatosag_2023-1%20cikk_HZs-ISO27002%20ujdonsagai.pdf

 https://infobiz.hu/images/Publikaciok/Magyar_Minoseg_2023-02_cikk_HZs-HI_A_megujult_ISO27001.pdf

 

Oláh Péter

ügyvezető

 Ellenőrizte:

Janovics Adriána IR vezető,


Szeptember elején sikeresen tanúsítottuk ISO 9001 szabvány megfelelésére a Novartis Hungária Egészségügyi Kft. meghatározott tevékenységeit.


Augusztusban a Harman magyaroszági gyárai EHS szakembereinek tartottunk bemutatót és stratégia alkotási szekciót az UL 2799 és UL 2799A Zero waste to landfill (Nulla hulladék a lerakóra) szabályzatokról (szabványokról). A jelenlegi koncessziós állapotok ebben a témában is növelik a kihívás mértékét. 


 A 80/2023 (III. 14) Korm. rendelet és a 8/2023 (VI 2) EM rendelet értelmében kiterjesztett gyártói felelősség (Extended Producer Responsibility EPR) kötelezettsége megjelent.  Ezt érdemes összefüggésben kezelni a megnövekedett termékdíjjal és a hulladék státusz vége (EOW) szituációval.

Ezek mellett megjelent a MOL koncesszió. A MOHU várja, hogy honlapján a hulladékot termelő cégek regisztráljanak.

A fenti témákban az általunk tanúsított cégek egy része már gyakorlatot szerzett (persze a körülmények állandóan változnak). Ha ezzel kapcsolatban kérdés merül fel, kérjük keressen minket.

 


Megjelent az új információ biztonság szabvány: ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements, valamint a kapcsolódó  ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls szabvány.

 

Az ISO 2022 októberében adta ki az új szabványokat. A 27001 magyar nyelvű kiadása ez év tavasszal várható.

Az EUROCERT Kft múlt év decemberében elkezdte az új szabványra való átállást teljesítve a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) a nemzetközi elvárásokat tartalmazó eljárását (NAR – IAF MD 26). 

A tanúsítandó 27001-nek való megfeleléshez a 27002 ismerete nagyon ajánlott, illetve szükséges.

Dr. Horváth Zsolt (EUROCERT Kft infobiz üzletágvezető) a szabványok közötti különbségekről cikket írt, ami februárban kerül publikálásra a Magyar Minőség lapban – mely írást megjelenéskor mi is elérhetővé tesszük.

Az új szabványokkal kapcsolatos határidők:

ISO/IEC 27001:2013 szerinti tanúsító auditot 2023.10.31-ig lehet csak elvégezni (ISO/IEC 27001:2022 kiadási napjától számított 1 év).

ISO/IEC 27001:2013-ről ISO/IEC 27001:2022-re való áttérésre az új szabvány kiadásától számítva 36 hónapja van a szervezeteknek (2025.10.31-ig).

Az áttérési időszak lejáratakor minden ISO/IEC 27001:2013 szerinti tanúsítvány lejár (2025.10.31.-én).


Mindenkinek "bort, búzát, békességet" a 2023-as évre.


A 2022 szeptember 20.-i  Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége ( HOSZ) által rendezett Koncessziós hulladékgazdálkodási feladatellátás konferencián részt vett cégünk vezetője. Sajnos megnyugtató stratégiát, válaszokat nem nyújtott a konferencia. A hulladék státusz vége ( EOW) esetlegesen várható feltétel módosítás sem tisztázott megfelelő szinten.


Örömmel jelezzük partnereinknek, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) sikeresen befejezte megújító akkreditálásunkat MSZ EN ISO 9001 MIR, MSZ EN ISO 14001 KIR, MSZ EN ISO 45001 MEBIR és MSZ ISO/IEC 27001 INFOBIZ szabványokra. Akkreditálásunk így újabb 5 évre érvényes - a felügyeleti akkreditálások sikeres elvégzésével.


2022 januárjában több GINOP pályázat leadása zárult le. A pályázat feltételei között hazai akkreditálással rendelkező tanúsító szervezet által tanúsított irányítási rendszer működtetéséért jelentős plusz pontok jártak.Több vállalatnak segítettünk ezen cél elérésében. 


A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) felkérte ügyvezető igazgatónkat - aki tagja az Akkreditálási Tanácsnak és a NAH Pártatlansági Tanácsadó Testületének - vegyen részt egy minősítói kizárási indítvány kivizsgálásában. 

A vizsgálat során többek között meggyőződtünk, hogy a NAH a pártatlansági kérdéseket a legkomolyabban ellenőrzi, a témával kapcsolatos tevékenységeket átláthatóan, hitelesen kezeli. 


Felhívjuk szíves figyelmüket a 2012. évi CLXXXV. törvény a a hulladékró. 7. A hulladékstátusz megszűnése rész 4. pontjára:

"(4) *  A termék előállítója a hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, amelynek részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. A minőségbiztosítási rendszernek a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a képzésre vonatkozó előírásokat, valamint szükség esetén az akkreditációra vonatkozó követelményeket kell legalább tartalmaznia."

Az EUROCERT Kft már több cégnél sikeresen teljesített ilyen auditokat a megrendelő és a hatóság megelégedésére. Ez úton is aktívan részt veszünk az EU hulladék sratégiájának megvalósításában. 

Auditjaink során széleskörű tapasztalatainkkal segítjük a cégeket - betartva a tanácsadásra vonatkozó szabályozásokat. 

 


 Mezőgazdasági gazdálkodók, vállalkozók szíves figyelmét felhívjuk a 

"VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása" 

című pályázatra.

Ezen pályázat bírálati rendszerében az ISO 14001 Környezeti szabvány szerinti működés és tanúsítás 10 pontot jelent, hozzásegítve a pályázót a sikerhez.

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-418-21-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-

Az EUROCERT Kft nemzetközileg elismert NAH akkreditálással elvégezte az első ilyen referencia tanúsítást.

Örömmel állunk a gazdálkodók rendelkezésére.

 

Oláh Péter

ügyvezető igazgató

okl. üzemszervező agrármérnök,

MSc. természeti erőforrások - Ohio Állami Egyetem,

MSc. agronómia, talajtan, talajkémia - Ohio Állami Egyetem,

ISO 14001 környezeti menedzsment rendszer (KIR) vezető auditor 

 


Az ISO 9001:2015 szabvány felülvizsgálatát befejezték.

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) TC 176-os bizottsága döntött: megerősítik az ISO 9001:2015 szabványt, nem folytatják annak frissítését.

A következő frissítési periódus után 2030 körül változhat a szabvány.

 


A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által a távauditokra vonatkozó szabályok szerint zökkenőmentesen folytatjuk munkánkat. A témával kapcsolatos kérdéssel kérem forduljanak hozzánk.


 2020 január elseje után a MEBIR rendszereket az MSZ ISO 45001 szabvány szerint akkreditáltan tanúsítjuk.


Minden kollégánknak, parnerünknek áldott karácsonyt és sikeres új évet kívánunk.


2019. decemberében sikeresen befejeződött a NAH felügyeleti ellenőrzése. Ennek keretében áttértünk a 45001 MEBIR szabvány akkreditált tanúsítására.

 


Felhívjuk figyelmüket, hogy az EUROCERT Kft szervezésében Dr. Martin Andrea (Geber Consulting GmbH) élelmiszerbiztonsági vezetőnk által HALAL tanúsításért lehet jelentkezni.    

 


Nemzetközi megmérettetés után az APTEKIAS PRODOKCIJA (Unipharma) Lettországi-Indiai vállalat cégünket választotta GMP rendszerének tanúsítására. Október végén az audit sikerrel lezárult.

A kiválasztáshoz hozzájárult, hogy cégünk nemzetközileg is ismert ezen a területen, s élelmiszer kiegészítő termelő cégeknél ilyan tanúsítási munkát végeztünk.

 


Az egyik tanúsított partnerünk értékelése munkánkról:

"Az értékelés nem automatikus x-ek hada volt. Régen voltam ennyire elégedett szolgáltatással. Nagyon köszönöm. Végre egy olyan ISO-t ismertem meg, ami valóban segíti a munkánkat és biztosítja, fenntartja és bennt tartja a cégben a minőséget."

 


Az új MEBÍR szabványra (ISO 45001) átálláshoz info:

A_tanúsított_szervezetek_áttérése_az_új_45001_szabványra

 


Március 28.-án részt vettünk a HOSZ (Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége) "Körforgásos gazdaság hazai megvalósítása" konferencián.

Ez is jól szervezett, érdekes program volt!


2019. március 7.-én részt vettünk az EOQ MNB EUROPEAN ORGANIZATION for QUALITY, Magyar Nemzeti Bizottság)  "Innováció - Minőség-Versenyképesség" konferencián.

Gratulálunk az EOQ MNB-nek és az előadóknak a tarttalmas előadásokért, rendezésért.


Több EUROCERT auditor részt vett a MUFOSZ március elseján rendezett ISO 45001 képzésen.

_____________________________________________________________________________________________

A februári Vízmű Panoráma lapban megjelent a "Gondolatok a kommunális szennyvízoszap talajokra gyakorolt hatásáról" című cikk Oláh Péter tollából.

_________________________________________________________________________________________________

A Zöld Ipar februári számában Oláh Péternek kettő írása jelent meg:

- Hulladék státusz vége ( EOW) - EMAS vahy ISO címmel, illetve

- A kavitáció jelenségen alapuló szennyvízkezelési technológia ismertetése. (Kérésre szívesen elküldjük a cikkeket.) 

_________________________________________________________________________________________________

Az EUROCERT Kft. sikeresen zárta a 2018-as évet.

_________________________________________________________________________________________________

Auditoraink részt vettek a MUFOSZ ISO 45001 képzésén.


A VÍZMŰ PANORÁMA lap októberi számában és a ZÖLD IPAR MAGAZIN 4. számában az ügyvezető olvashatják Oláh Péter cikkét "Gondolatok a szennyvíziszapról - belefulladunk?" címmel.  


2018. 10. 11.-én megtartottuk éves áfogó audori képzésünket.


2018. 06. 10.-e az akkreditálás világnapja.  Ennek apropójából kérjük olvassa el az alábbi gondolatokat:

 

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG (NAH) MAGYAR GAZDASÁGOT VÉDŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE

Hazánkban gazdasági érdek, hogy ahol előírt bármiféle akkreditálásra visszavezethető vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás, stb. az a NAH felügyeletével, vagy a felügyeletben valórészvételével valósuljon meg, a diszkrimináció mentességet és kkv-nak elérhető akkreditálási díjat biztosítva.

 

Ma hazánkban vizsgálatot, ellenőrzést, tanúsítást, stb. az alábbi akkreditálási szituációkkal lehet végezni:

1, magyar –nemzetközileg elismert - akkreditálással,

2, külföldi akkreditálással, amely akkreditálási folyamatba meghívják a magyar akkreditálást, ha az nemzetközileg elfogadott rendszerben történik,

3, külföldi akkreditálással, amely folyamatban nem vett részt magyar fél,

4, akkreditálás nélkül

 

Alaptétel: a Világkereskedelmi Szervezetben a nemzetközileg elismert akkreditálásra visszavezethető áru és szolgáltatás szabadon áramolhat!

Hazánknak a legelőnyösebb az 1. pontban leírt szituáció: ekkor a magyar jogszabályokat, joggyakorlatot jól ismerő kontrollra lehet visszavezetni a tevékenységeket, valamint a teljes információáramlás határokon belül marad.

A 2. pontban leírtak akkor előnyösek, ha egy szervezet export orientáltságú, és mindenképp nemzetközileg, vagy a célországban ismert okiratra, stb. van szüksége. Itt felvetődhet valamilyen mértékű (biztonsági) kockázat, mivel az információk határokat lépnek át. (A NAH egyébként rendelkezik nemzetközi elismertséggel, legfeljebb hírneve, történelme kisebb, mint egy angol vagy német akkreditálás).

 

A 3. és 4. szituáció komoly kockázatokat rejt magában.

 

Az akkreditálással kapcsolatban alapvető elvárás a pártatlanság, diszkrimináció mentesség (tilos az indokolatlan hazai pozitív diszkrimináció, viszont a követelményeken bizonyos feltételeket lehet „szorítani” – jó értelemben vett politikus hazai érdekvédelem /lásd később/, valamint a kkv-ék számára nem megterhelő szolgáltatási díj alkalmazása – megelőzve a nyugati multinacionális cégek totális beépülését a szektorba.) A NAH tevékenysége a teljes nemzetgazdaság hitelességét növeli!

 

Néhány példa:

 

1,  A Szlovák Akkreditáló Testület (SNAS) a felszíni vizek vizsgálata terén a saját maga szervezte körmérésen való részvételt igényli. Ebben a témában tehát csak szlovák akkreditálással rendelkező laborok juthatnak üzleti megbízásokhoz.

 

  1. Hazánkban élő vizek minőségi vizsgálatában csak a magyar hatóságnál regisztrált, akkreditált laborok vehetnek részt. (Ez jó példa.)

 

  1. A magyar hatóságok laborvizsgálatok terén útmutatókat adnak ki. Ezeket a külföldi szervezetetek külföldi akkreditálással általában nem ismerik, mivel a külföldi akkreditálónak nincs magyar feltételeket ismerő szakembere, így ez nem nevesül követelményként (ez már diszkrimináció!).

 

  1. Az EU körforgásos gazdaságának egyik alappillére a Hulladék Státusz Vége (EOW – End of Waste) feltételrendszer. Külföldi tanúsító szervezetek EU-s rendeleteket egyoldalúan magyarázva a magyar hulladéktörvényt megkerülve a hazai vállalkozásoknak –jó pénzért- adtak ki három évre szóló tanúsításokat hulladékból termék minősítésére, ami nagyon komoly szakmai gondokat vet fel. Ráadásul ezen rendszer nem akkreditált.

 

  1. Több éve a magyar élelmiszerbeszállítókat –az akkreditálási rendszert megkerülve (ISO 22000 Élelmiszerbiztonság)-, a német tulajdonban lévő kereskedő cégek az IFS (International Food Safety), az angol tulajdonú kereskedők pedig a BRC-Global Standard for Safety rendszerek tanúsítását írják elő óta, komoly gondokat okozva (és természetesen fejlődést is).

 

  1. A nemzetközileg elismert akkreditált rendszert (és bizonyos fokig a nemzeti jogszabályokat) megkerülve létrehozták az SCC-t (SCC Sicherheits Certifikat Contraktoren - Biztonsági tanúsítással rendelkező szolgáltatók) rendszerét – holland-német-osztrák összefogással. Ezt elsősorban a nyugat-európai országokba irányuló munkavégzéseknél írják elő (azért hazai mamut cég is követeli). Az SCC külön terhet, költséget ró a szolgáltatóra, nem egységesen elismert, valamint helyenként a magyar jogszabályoknál gyengébb illetve attól eltérő követelményeket fogalmaz meg. Itt az ISO 45001 (OHSAS 18001 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer) egységesen elismert, akkreditált tanúsítást lehetne alkalmazni! (Nyugaton VPP -Voluntary Protection Program – Önkéntes Védelmi Program keretében az ilyen tanúsított cégek nagyobb bizalmat kapnak a hatóságtól, sőt a biztosító társaságok csökkentik díjaikat irányukban.)

 

7, Németországban a nemzetközi akkreditálási rendszert megkerülve – egy magánvállalkozás állami segédlettel – kifejlesztette az ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) „szabványt”, rendszert (Bioüzemanyagok fenntarthatósága) a 2009/28 EU rendeletre hivatkozva. Hazánkban ez úgy jelentkezik, hogy az a kkv, amelyik használt sütőolajat gyűjt, csak ilyen tanúsítvánnyal rendelkező cégnek adhatja tovább (vagy a beszerzési forrásairól minden infót az ISCC-vel rendelkező vevőnek kell átadnia), pedig erre a tevékenységre rendelkezik hatósági engedéllyel.

A fentiekhez kapcsolódva a közbeszerzéseknél is szükséges lenne hitelesebb piac kialakítása: a részvevő számára előírás lehetne minőség-, környezetirányítási, vagy akár munkabiztonsági rendszer tanúsítottság a fenti akkreditálási feltételekkel. Fontos lenne a tevékenységekben a joghatással bíró mérések, ellenőrzések, stb. a fenti rendszer szerinti akkreditálásra való visszavezethetősége.

A fentieket összefoglalva: a hiteles, nemzetközileg elismert magyar akkreditálást jobban helyzetbe hozva a hazai gazdaság részvevőit segítjük, megelőzve a nem előnyös külföldi beavatkozásokat, s nemzetbiztonsági kockázatokat.

 


 Az Akkreditálási Tanácsban a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017 évi jelentésének egy részét véleményezzük a Gazdasági Minisztérium számára.


Egy kanadai multinacionális vállalat győri termelési központjának komplex HSE ellenőrzését végeztük el május ban, amelyről angol nyelvű jelentést adtunk át.


A MUFOSZ 2018 áprilisi Nemzetközi Munkavédelmi Konferencia támogatója és aktív résztvevője.


Cégünk 2018 első negyedévében részt vett a Bay Zoltán Agriforvalor biomassza és innováció management programon.  


 

bejegyzés 2017.03.30.

A NAH kiadta az EUROCERT akkreditálási okiratát.

(Megtekinthető a "Cégbemutató" lapon.)


bejegyzés 2017.01.31.

A NAH nyilatkozatot adott ki az EUROCERT akkreditáltságának "folyamatban lévő állapotáról".


bejegyzés 2016.11.

Örömmel jelezzük, Oláh Péter ügyvezető igazgatót meghívták a

  1. Nemzeti Akkreditáló Hatóság mellett működő Pártatlansági Tanácsadó Testület tagjává, valamint a
  2. III: Szakmai Bizottság: az irányítási rendszerek és személyek tanúsítása, EMAS és Üvegházhatású gázok hitelesítés szakterületén tagnak.

Tisztelt Partnerünk!

(A szabványváltással kapcsolatos híreink.)

bejegyzés 2015

Önök sikeresen működtetik az általunk tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009 és, vagy MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti minőség / környezet irányítási rendszerüket.

Mint már jeleztük, megjelent a két szabvány új, 2015-ös változata, a közzététel dátuma: 2015 09. 15.

A szabványokat magyarul az MSZT még ebben az évben (2015) ki fogja adni.

Az alábbiakban továbbadjuk az MSZT hírleveléből az Önöket érintő, az új szabványokra történő átállásra vonatkozó információkat.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) és MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) szerint tanúsított szervezetek teendői:

- megismerni az új szabványok követelményeit;

- meghatározni a különbségeket, amelyeket kezelni kell, hogy a szervezet megfeleljen az új követelményeknek;

- kidolgozni egy bevezetési/végrehajtási tervet, amennyiben ez segíti a szervezetet a követelményeknek való teljes körű megfelelésben;

- biztosítani a megfelelő képzést és a tudatosságot elérni valamennyi fél számára, akik hatással vannak a szervezet eredményességére;

- aktualizálni a meglévő irányítási rendszert, hogy megfeleljen a felülvizsgált követelményeknek, és igazolni ennek eredményességét;

- kapcsolattartás a tanúsító szervezettel az áttérési intézkedéseket illetően.

Az áttérés megtörténhet megújító audit vagy az esedékes felügyeleti, vagy rendkívüli audit keretében, mely a szervezet döntése, egyeztetve a tanúsító testületével.

Leginkább a megújító auditkor történő áttérést javasoljuk ügyfeleinknek, ez esetben a pozitív döntést követően a tanúsítványok 3 éves érvényességi időtartammal kerülnek kiadásra.

Amennyiben az ügyfél valamelyik felügyeleti audit alkalmával térne át az új szabványokra, a ciklusban nem történik változás, a tanúsítvány érvényessége az eredetivel azonos lesz.

Három évvel az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 közzétételét követően az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.

Az áttérési időszak alatt az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szerint kiadott tanúsítványok lejárati ideje meg kell egyezzen a 3 éves áttérési időszak végével, azaz 2018. 09. 15-tel.


bejegyzés 2016.04.01.

A jelenlegi MIR (kiadás dátuma 2009), és a jelenlegi KIR (kiad.: 2005) szabványok érvényessége 2018. szeptember 15.-én lejár. (lásd előző pont)

Így, az ezen szabványok tanúsítványainál a három éves időtartam nem érvényes. (Természetesen az időközbeni áttérés esetén a három éves ciklus rendje visszaáll.)

Az új szabványra/szabványokra való áttérésre normál esetben a soron következő felügyeleti auditon van lehetőség. A tervezett felügyeleti auditon történő áttérésért díjat nem számítunk fel, csak a felügyeleti audit szerződésben megállapodott költséget számlázzuk. Az új szabvány szerinti magyar nyelvű tanúsítvány kiadása ingyenes (hiszen az áttérés miatt a tanúsítványok cseréje szükséges), az idegen nyelvű tanúsítvány költsége nyelvenként 10.000,- Ft + áfa.

Ha az áttérést egy más időpontban kérik (több mint három hónap eltéréssel az eredetileg tervezett időponthoz viszonyítva), ezt rendkívüli auditként kell kezelnünk. Ilyen esetben egy felügyeleti audit költségét számlázzuk.


A későbbiekben is tájékoztatjuk Önöket a friss tudnivalókról.

AZ ÁTTÉRÉSSEL KAPCSOLATOS KÉPZÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE.

Sikeres áttérést kívánva:

 

EUROCERT Kft.Utolsó frissítés: 2024-06-26 16:58:37

Copyright © 2018 EUROCERT Kft. | NAH által akkreditált tanúsító!